REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - FanTOUR
Ostatnie wpisy
+48 605 24 24 20
fantour@fantour.eu
+48 605 24 24 20
Top
FanTOUR  / REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

https://fantour.eu/

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.fantour.eu.
2. Definicje:
a) Serwis – Serwis internetowy www.fantour.eu prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;
b) Administrator – Sebastian Wiewiórka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FanTOUR Agencja Turystyczna Sebastian Wiewiórka” z zakładem głównym pod adresem: ul. Ogrodowa 12/4, 81-759 Sopot, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5782463709, REGON: 367874571, e – mail: fantour@fantour.eu, telefon: + 48 605 24 24 20.
c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
d) Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
e) Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).- określający zasady korzystania z Serwisu.
f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres
e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem,
g) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://fantour.eu/sklep-2/),
h) Sprzedawca – Sebastian Wiewiórka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FanTOUR Agencja Turystyczna Sebastian Wiewiórka” z zakładem głównym pod adresem: ul. Ogrodowa 12/4, 81-759 Sopot, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5782463709, REGON: 367874571, e – mail: fantour@fantour.eu, telefon: + 48 605 24 24 20,
i) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
j) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
k) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
l) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
m) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
n) Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
o) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
p) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód przekazany Kupującemu wraz z Produktem, potwierdzający zakup Produktu,
q) Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę,
a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie
z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
r) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy sprzedaży,
3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu:
a) Udzielanie informacji i praktycznych rad w zakresie organizacji wyjazdów wakacyjnych w ramach usługi Indywidualny Plan Podróży,
b) Łączenie usług turystycznych w jedną imprezę turystyczną w ramach usługi Podróże Szyte na Miarę,
c) Zawieranie umów o udział w imprezach turystycznych oferowanych przez Administratora,
d) Udostępnianie formularzy zakupu biletów na połączenia lotnicze oraz autobusowe,
e) Udostępnianie formularzy rezerwacji noclegów, zakwaterowania,
f) Umożliwianie najmu apartamentów za pomocą formularza rezerwacji,
g) Udostępnianie formularzy do najmu pojazdów,
h) Kontakt z zagranicznymi przedsiębiorcami turystycznymi,
i) Usługa Newsletter,
j) Dostarczanie informacji na temat destynacji turystycznych w formie bloga oraz umożliwienie komentowania wpisów na blogu za pośrednictwem Facebook Comment Plugin,
k) Zawieranie umów w zakresie usługi Sportretuj swoją podróż, na mocy której Użytkownik może zamówić wykonanie obrazu pamiątkowego nawiązującego do odbytej podróży, wakacji,
l) Zakup produktów w ramach sklepu internetowego będącego składową Serwisu.
4. Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
5. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego https://fantour.eu/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
3. Administrator nie odpowiada za podane przez Użytkownika dane w formularza zakupu biletów lotniczych, autobusowych, w formularzach rezerwacji noclegów
4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
5. Za pośrednictwem adresu e-mail: fantour@fantour.eu można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Do korzystania z Serwisu internetowego https://fantour.eu/ niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne – nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Administrator zastrzega sobie prawo rozszerzenia oferowanych usług o opcjonalne – płatne funkcjonalności/moduły.
2. Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy Serwisu byli zadowoleni.
3. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i stosowanie się do niej.
4. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. W przypadku rozsyłania przez Użytkownika tzw. spamu, lub używania przez niego słów powszechnie uznanych za obraźliwe, bądź naruszających dobra osobiste osób i podmiotów trzecich, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.
6. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

1. Podstawowymi funkcjami Serwisu są:
a) Umożliwienie Użytkownikom Serwisu stworzenia indywidualnego planu wakacyjnego złożonego z usług oferowanych przez różne podmioty, przy pomocy Administratora Serwisu
i z jego wsparciem.
b) Umożliwienie ułożenia imprezy turystycznej w ramach usługi Podróż Szyta na Miarę
z wykorzystaniem ofert usług turystycznych udostępnianych przez Administratora,
c) Umożliwienie poznania oferty imprez turystycznych organizowanych przez Administratora i zawarcie umowy o udział w nich.
2. Dodatkowo Administrator zapewnia możliwość najęcia pojazdów, zakup biletów lotniczych, rezerwację noclegów, za pośrednictwem udostępnionych formularzy. Ponadto Administrator udostępnia sklep internetowy pod adresem https://fantour.eu/sklep-2/ oraz oferuje pośrednictwo przy zawarciu umowy w ramach usługi Sportretuj swoją podróż, umożliwiającej stworzenie pamiątkowego obrazu z odbytych podróży, wakacji.
3. W celach informacyjnych Administrator udostępnia w Serwisie wpisy w ramach bloga opisującego poszczególne interesujące miejsca turystyczne na świecie. Użytkownicy mogą wystawiać komentarze do wpisów w ramach bloga Administratora, przy użyciu Facebook Comment Plugin. Aby skorzystać z tej funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto w portalu społecznościowym Facebook. Po wpisaniu komentarza pod wpisem na blogu, Facebook Comment Plugin przekieruje Użytkownika do strony www.facebook.com, z prośbą o zalogowanie się na koncie Facebook. Po zalogowaniu się w ramach portalu Facebook.com Użytkownik będzie mógł dodać komentarz w Serwisie.
4. Komentarze stanowią subiektywną opinię Użytkownika, jednak nie mogą one w żaden sposób naruszać godności, praw i dóbr osobistych innych osób oraz zawierać zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe.

§5. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Ogrodowa 12/4 81-759 Sopot lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: fantour@fantour.eu.
3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
h) umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy lub usunąć w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy swoje dane zgromadzone w Serwisie, za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego https://fantour.eu/ należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego https://fantour.eu/, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego https://fantour.eu/ oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§8. LICENCJA

1. Użytkownik umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia/pliki/grafiki/materiały) oraz wpisy/komentarze/opinie/informacje/logotypy (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania i promocji Serwisu,
w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści – wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie (w tym w internecie) utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Użytkownik w przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich, w tym w szczególności w razie roszczeń osób trzecich których dane osobowe zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika w sposób nieuprawniony; powyższe obejmuje również koszty jakie poniósł Administrator w związku z jakiegokolwiek rodzaju szkodami poniesionymi przez osoby trzecie na skutek w/w zdarzeń. W razie gdy przeciwko Administratorowi, toczy się proces/postępowanie przed organami sądowymi/administracyjnymi, w związku z wystąpieniem jednej z sytuacji o których mowa w niniejszym paragrafie, Użytkownik jest również zobowiązany wstąpić do procesu/postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione koszty procesu/postępowania, oraz poniesione koszty pomocy prawnej wraz z kosztami zastępstwa procesowego.
3. Utwory o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie mogą naruszać praw i wolności oraz wizerunku osób trzecich.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Podawane przez Użytkownika dane osobowe i inne informacje, które Użytkownik umieścił w ramach komentarza z Facebook Comment Plugin są upubliczniane w ramach Serwisu, w związku z czym, są dostępne dla osób korzystających z Internetu i mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.
3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego https://fantour.eu/.

§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych osobowych.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§ 11. SKLEP INTERNETOWY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://fantour.eu/sklep-2/ prowadzony jest przez Sebastiana Wiewiórka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „FanTOUR Agencja Turystyczna Sebastian Wiewiórka” z zakładem głównym pod adresem: ul. Ogrodowa 12/4, 81-759 Sopot, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5782463709, REGON: 367874571, e – mail: fantour@fantour.eu, telefon: + 48 605 24 24 20.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, zamówienie mailowe lub telefoniczne.
3. Przed wypełnieniem Formularza, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu
i jego akceptację.
4. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
6. Do korzystania ze Sklepu internetowego (proszę wpisać adres www) niezbędny jest komputer
z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600
i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
II. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
b) złożenie Zamówienia drogą mailową,
c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,
4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego przyciskiem „Wyślij”.
W dalszej kolejności potwierdzenie złożenia zamówienia, zapłata oraz sposób odbioru przedmiotu zostanie uzgodniony z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego w Formularzu adres e – mail.
8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: fantour@fantour.eu, wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli Kupującego o chęci złożenia Zamówienia.
9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: +48 605 24 24 20.
10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
11. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
12. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail w ciągu 12 godzin od dokonania przez Kupującego zamówienia.
13. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu.
14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) do momentu wysyłki Produktu.
15. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi 7 dni roboczych. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym, niemniej jednak nie przekracza on 21 dni roboczych.
16. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 30 dni roboczych.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
III. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia lub w wiadomościach e – mail, o których mowa w §2 ust. 7 zdanie 2 niniejszego Regulaminu.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia, z uwzględnieniem ust. 1 powyżej.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).
4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność gotówką/kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
c) płatność za pobraniem.
6. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty
w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując
o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 12 godzin roboczych po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w części II pkt 12 niniejszego paragrafu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy produkt jest niedostępny w chwili złożenia zamówienia.
IV. DOSTAWA
1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
c) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.
2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
V. REKLAMACJA
1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 3 – formularz reklamacyjny.
4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
6. Reklamacje należy kierować na adres: ul. Ogrodowa 12/4 81-759 Sopot lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: fantour@fantour.eu.
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji
w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
e) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
g) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
h) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
i) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j) umów zawartych w drodze aukcji publicznej umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
k) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami
w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.
12. Kupujący, w celu odstąpienia od umowy, może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się
o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz inne właściwe.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2019 roku.

ZAŁĄCZNIK 1
FORMULARZ
ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

…………………., …………………. r.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta

FanTOUR Sebastian Wiewiórka
ul. Ogrodowa 12/4, 81-759 Sopot

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……
Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

*proszę wybrać właściwe

 

 

ZAŁĄCZNIK 2
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

…………………………, …………………….. r.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta

FanTOUR Sebastian Wiewiórka
ul. Ogrodowa 12/4, 81-759 Sopot

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej w dniu ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi* …………………………………………… .

…………………………
podpis konsumenta

*proszę wybrać właściwe
 

ZAŁĄCZNIK 3
FORMULARZ REKLAMACJI

………………….., ………………. r.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta

FanTOUR Sebastian Wiewiórka
ul. Ogrodowa 12/4, 81-759 Sopot

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na:
…………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. r.
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*proszę wybrać właściwe